course lesson3

choose your image

Carry TradeOnline.com School

Log OutSub TextGO BackSub Text

บทที่ 3 – สูตรสร้างเงินแสน Passive Income

ภาพรวมเนื้อหาบทที่ 3

อธิบายแนวทางการสร้างเงินแสนบาทต่อเดือน ในรูปแบบ Passive Income ด้วยการใช้เครื่องมือ โบรกเกอร์ Forexhub 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เข้าใจวิธีสร้าง Passive Income ที่ถูกต้องอธิบายขั้นตอนการสร้างรายได้ได้ถูกต้องสามารถนำขั้นตอนไปปฏิบัติได้ และบรรลุเป้าหมายสร้าง Passive Income ได้ถูกต้อง

คอร์สบทเรียน

บทที่ 1

Step 2

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย forexhub.world จากประธาน  

Learn MoreSub text

บทที่ 2

Step 2

ผลตอบแทนการเป็น IB โบรกเกอร์ Forexhub

Learn MoreSub text

บทที่ 3

Step 1

สูตรสร้างเงินแสน Passive Income

Learn MoreSub text

บทที่ 4

Step 1

แนวทาง Lead สมาชิกแบบใช้เงินลงทุน

Learn MoreSub text

บทที่ 5

Step 1

แนวทาง Lead สมาชิกแบบไม่ใช้เงินลงทุน

Learn MoreSub text

บทที่ 6

Step 1

แนวทางตอบปัญหาข้อโต้แย้ง

Learn MoreSub textPrevious Sub TextNext Sub Textchoose your image

CarryTradeOnline.com School

© Copyright 2020 carrytradeonline.com.  All Rights Reserved.